Tijdlijn Jeugdhulp Amsterdam-DUO

Soe-En Boschman heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Renata Boston

Re-Boost organiseert 15 december op een top locatie in Amsterdam Zuidoost het Re-Boost Your Life Event . Doelen , Dromen en Doen is het motto van deze avond. Voor jongeren /jongvolwassenen 17+ tot 35 jaar.

Om ervoor te zorgen dat deze doelgroep versterkt wordt ten aanzien van hun identiteit ( identiteitsontwikkeling ) mindset , weerbaarheid ,competentie/vaardigheden versterken, een zinvolle dagbesteding, community building ,praktisch ( financiën, werk, opleiding, stage , relatie , mentaal ect..) beheersbaar maken.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk jongeren en jongvolwassenen deze life Boost te geven. Met het Re-Boost Your Life Event hopen wij dat vooral de jongeren en jongvolwassenen en allen (ouders, verzorgers , professionals , ander netwerk ) die met de doelgroep in conact staat deze Life Boost mee te kunnen geven. Het wordt een mooie avond met een divers programma , van motverende sprekers, onze Re-Boost jongeren die op een leuke interactieve manier ons Booster programma zullen gaan presenteren , Een prachtige zangeres uit Amsterdam zuidoost , Eten en drinken en een DJ

Belangrijke boodschap aan de jongeren en jongvolwassenen: je staat er niet alleen voor.

Profielfoto van Roos van Soomeren

Ieder stadsdeel heeft een eigen groep!
Leuk dat je bent aangesloten bij 1sociaaldomein. We vinden elkaar al goed met berichten en via vraag en antwoord. Maar wist je dat om aan te sluiten bij een specifiek gebied/stadsdeel je je ook nog kan melden bij groepen? Dus als je vooral in één gebied werkt; ga dan naar groepen in de balk en kies je stadsdeel. Daar vinden de collega's elkaar met nog gerichtere vragen, zodat we elkaar in de gebieden echt en direct kunnen helpen om passende ondersteuning te vinden.

Via: https://jeugdhulpregioamsterdam.1sociaaldomein.nl/groepen

Lonneke op der Heijde heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Dirk-Jan Schmidt

Gedupeerde gezinnen van de Kinderopvangtoeslagaffaire kunnen zich nog tot en met dinsdag 2 januari 2024 melden bij de Belastingdienst. Wil je erop letten bij de gezinnen die je momenteel in begeleiding hebt?

Veel gedupeerde gezinnen lijken zich niet te (durven?) melden bij de Belastingdienst als gedupeerde. Wellicht is bij sommige gezinnen wat ondersteuning en/of aansporing om ze tot melden te motiveren. Wil je erop letten in de gezinnen die je begeleidt in de komende resterende maand?

Voor de geïnteresseerde hieronder de link waarin wordt uitgelegd waarom de motie Temmink ontraden wordt door het kabinet. De motie Temmink stelt voor dat de deadline voor aanmelding in dit dossier geschrapt zou worden.

https://herstel.toeslagen.nl/aanmelden/aanmelden-voor-herstel/

Voor vragen sturen gerust een bericht.

Profielfoto van Jaimy Moris Yossef

Tip! Werkplaats Agency Arrangeren. Speelruimte voor jongeren als changemakers
Datum: donderdag 7 december
Tijd: 14:00-17:00u
Plaats: Ru Pare, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
Graag aanmelden via: https://www.kenniscentrumongelijkheid.nl/aanmeldformulier-agency/

Graag nodigen we je uit voor een werkplaats over hoe we in de samenleving letterlijk en figuurlijk voor meer speelruimte voor jongeren kunnen zorgen. In hun leven passen jongeren zich aan verschillende bestaande realiteiten aan. Maar er is genoeg te verbeteren in die realiteiten. Dat vraagt niet om aanpassing van jongeren maar om mogelijkheden om die realiteiten actief te bewerken.

Zie bijlage !

Dirk-Jan Schmidt heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jaimy Moris Yossef

Veranderingen jeugdhulp Amsterdam per 1 januari 2024

In 2023 heeft de gemeente Amsterdam de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) aanbesteed en definitief gegund. Deze gunning heeft invloed op het werk van diverse Amsterdamse jeugdhulpverleners vanaf 2024. Voor de huidige ESJH-cliënten verandert er in 2024 niets: zij blijven in 2024 bij hun vertrouwde hulpaanbieder. Een toelichting.

De gemeente Amsterdam heeft in 2023 de ESJH-aanbesteding aangegrepen om, in navolging van de hoog specialistische jeugdhulp (HSJH), ook dit aanbod van jeugdhulp te vereenvoudigen en toekomstbestendig te maken:

• Alleen enkelvoudig
Met de ESJH-aanbesteding is dit jaar jeugdhulp ingekocht die daadwerkelijk enkelvoudig van aard is, waar sprake is van één probleem of stoornis en waar één jeugdhulpspecialisme kortdurend voor wordt ingezet.

• Minder aanbieders en focus op kwetsbare stadsdelen
Bij de ESJH-aanbesteding zijn (veel) minder aanbieders dan voorheen gecontracteerd en deze hebben onder meer de opdracht gekregen om meer jeugdhulp in te zetten in Zuidoost, Noord en Nieuw-West.

• Taakgerichte bekostiging
De gegunde ESJH-aanbieders krijgen, net als de kernpartners HSJH, een taakgerichte bekostiging met een vast budget. Dit betekent dat zij 1 pot geld krijgen, die ze naar eigen inzicht kunnen verdelen over alle jeugdigen/ouders die van hen jeugdhulp ontvangen.

• Gebiedsgericht samenwerken
Onderdeel van de vereenvoudiging van het jeugdhulpstelsel is het gebiedsgericht samenwerken. Doel hiervan is in elk stadsdeel een intensieve samenwerking te realiseren tussen de betrokken jeugd(hulp)partijen en per stadsdeel de aanmeldingen voor jeugdhulp te verdelen. De stadsdelen Centrum/Zuid en Zuidoost/Weesp worden daarbij gezien als één stadsdeel.

Welke ESJH-aanbieders zijn gegund?
Van de 13 gecontracteerde ESJH-aanbieders gaan 9 werken in de 6 stadsdelen en 4 stadsbreed. Van de stadsbrede aanbieders zijn 3 aanbieders ook gecontracteerd als HSJH-kernpartner.
De gegunde ESJH-aanbieders zijn:
• Voor de stadsdelen Centrum en Zuid: Sipi, LeerZo!, Psychologenpraktijk Marijke, Amsterdam en Buro Bikkel. Psychologenpraktijk Marijke werkt met onderaannemers Mw. Drs. De Haas, Mw. Drs. Poll, Mw. Drs. Van Twisk (zelfstandige praktijken).
• Voor het stadsdeel Nieuw-West: Sipi, LeerZo! Terra Jeugdzorg Amsterdam en KoMee.
Terra Jeugdzorg Amsterdam is de naam van de combinatie van partijen Terra Mental Health (penvoerder), Perspectief GZ, Bijlink en de Zorgcoach.
• Voor het stadsdeel Noord: Sipi, LeerZo! en KoMee.
• Voor het stadsdeel Oost: Sipi, LeerZo! En Social Taskforce.
• Voor het stadsdeel West: Sipi, LeerZo! en Buro Bloei.
• Voor het stadsdeel Zuidoost en het stadsgebied Weesp: Sipi, KoMee en RIOzorg. RIOzorg vormt een combinatie met Intraverte Tri-Plus.
• Voor de hele stad Amsterdam: Stichting JA!, Leveo Care, STEP en iHub.
Leveo Care werkt met onderaannemer Stichting Verenigde Jeugdhulp. STEP is de naam van de combinatie van partijen Semmi Begeleiding en Therapie (penvoerder), Chinski en Mental Heroes. iHub vormt een combinatie met BRight GGZ.
De contracten gaan in per 1 januari 2024 en gelden voor de duur van 3 jaar t/m eind 2026 (met daarbij de optie om voor 1 jaar te verlengen, in geval van onvoorziene omstandigheden).
Welke ESJH-hulpvragen worden nog bediend?
De gecontracteerde ESJH-aanbieders zijn in staat om de hulpvragen te beantwoorden die behoren bij ten minste de volgende 2 CAP-J-rubrieken. De dominante hulpvraag is hierbij leidend.
• Psychosociaal functioneren:
o Emotionele problemen, zoals teruggetrokken gedrag en stemmingsproblemen;
o Gedragsproblemen, zoals druk en impulsief gedrag of opstandig gedrag / ADHD;
o Problemen in de persoonlijkheid- of identiteit(sontwikkeling).
• Gezin en opvoeding:
o Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding;
o Problemen in de ouder-kindrelatie.
Zie https://www.nji.nl/cap-j voor meer informatie over de CAP-J.

Waar kunnen jeugdigen/ouders met overige hulpvragen terecht?
Jeugdhulp die niet meer tot het ingekochte ESJH-aanbod behoort, wordt vanaf 2024 geboden vanuit andere onderdelen van het jeugdstelsel, zoals het onderwijs, de aanvullende preventieve opgroei- en opvoedondersteuning (APOO) - het vervolg op het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd, de Ouder- en Kindteams (OKT) en de hoog specialistische jeugdhulp (HSJH).

Wat betekent dit voor de jeugdigen/ouders die nu jeugdhulp ontvangen?
Om jeugdigen/ouders zo min mogelijk te belasten tijdens de overgang naar de nieuwe situatie, zet de gemeente in op zorgcontinuïteit: jeugdigen/gezinnen die in 2023 in zorg zijn in de ESJH blijven in 2024 bij hun vertrouwde hulpaanbieder om hun behandeltraject af te ronden. Bij ESJH-behandelingen die doorlopen in 2025 wordt het kind/gezin overgedragen aan een zorgaanbieder met een ESJH-contract in 2024-2026 of, waar nodig, een HSJH-aanbieder.

Wat betekent dit voor nieuwe cliënten?
Voor nieuwe cliënten is het vanaf 2024 minder vanzelfsprekend dan voorheen dat zij terechtkomen bij een aanbieder van specialistische jeugdhulp. Zij zullen vaker andere vormen van passende ondersteuning/hulp aangeboden krijgen, zoals een preventieve activiteit vanuit de sociale basis of het OKT of jeugdhulp door het OKT. Daarbij kan een kind/gezin mogelijk niet meer terecht bij de ESJH-aanbieder die zij gewend waren of waar zij via anderen over hebben gehoord.
Wat betekent dit voor verwijzers?
• Alleen de gecontracteerde ESJH-aanbieders 2024-2026 kunnen ook na 2024 een jeugdhulptraject starten dat door de gemeente wordt betaald.
• Van verwijzers zal de gemeente vragen om vanaf 2024, bij het maken van een keuze over de hulp aan jeugdigen/ouders, niet alleen een individuele behandeling binnen de specialistische jeugdhulp te overwegen, maar ook het aanbod vanuit de andere onderdelen van het jeugdhulpstelsel.
• Onderdeel van het gebiedsgericht samenwerken is het oprichten van een zogenoemd gebiedsknooppunt in elk stadsdeel. Het gebiedsknooppunt wordt bemenst door professionals van het OKT, de ESJH- en de HSJH-aanbieders, die samen met de verwijzer kijken welke hulp of ondersteuning passend is voor het betreffende kind/gezin. Daarop leiden zij het kind/gezin naar:
o een passende specialistische jeugdhulpaanbieder: een van de 13 gegunde ESJH-partijen of een van de 10 HSJH-kernpartners;
o en/of naar een professional binnen het OKT;
o en/of naar een partij in de sociale basis of de aanvullende preventieve opgroei- en opvoedondersteuning (APOO).
Ook is het gebiedsknooppunt beschikbaar voor het meedenken en meedoen voorafgaand
aan een verwijzing.
• Vanaf 2024 krijgen verwijzers mogelijk te maken met jeugdigen/ouders die niet meer kunnen worden verwezen naar een ESJH-aanbieder van hun keuze. Door de nieuwe werkwijze middels verwijzing naar de gebiedsknooppunten komt een kind/gezin dan terecht bij een passende aanbieder met de kortste (eventuele) wachtlijst.
• Het OKT blijft laagdrempelige hulp, in het vrijwillige kader, zonder verwijzing bieden. Vragen voor het OKT hoeven niet te lopen via de gebiedsknooppunten in de stadsdelen. Aan de hulp door het OKT kunnen waar nodig partijen in de ESJH of HSJH (kortdurend, zonder verwijzing) expertise toevoegen.
Momenteel wordt nog gewerkt aan onderdelen van het nieuwe jeugdhulpstelsel, zoals de wijze waarop kan worden verwezen naar (specialistische) jeugdhulp. Zodra meer bekend is, wordt u hierover nader geïnformeerd.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met de gemeente via: jeugdhulp@amsterdam.nl